Dobrostan

15 sierpnia 2020
uśmiech, spokój, aniołek

Już wkrótce wrócimy do szkół, zapewne z niepokojem, niepewnością i wieloma pytaniami o to, jak zorganizować życie szkoły, by zapewnić uczniom i nauczycielom maksimum bezpieczeństwa. Spodziewając się, że nie będzie to łatwy rok, zachęcam do chwili refleksji, co możemy zrobić, by zadbać w szkole o dobrostan.

Dobrostan to pojęcie zbliżone do takich terminów, jak szczęście, jakość życia, pozytywny stan psychiczny. Wiąże się z subiektywnym postrzeganiem własnej sytuacji życiowej w porównaniu z posiadanymi przez daną osobę celami, wartościami, oczekiwaniami i zainteresowaniami. Odczuwany przez uczniów dobrostan może wpływać np. na sprawność koncentracji, dostrzeganie możliwości, czy też sposób interpretowania otrzymywanej informacji zwrotnej.

Zaangażowanie uczniów w aktywności szkolne, czy też wiara we własne możliwości ma ścisły związek z tym, jak kształtują się ich relacje z nauczycielami i rówieśnikami, jak postrzegają swoje osiągnięcia szkolne oraz jakie warunki uczenia się oferuje szkoła. 

To ważne, aby szkoła rozwijała wśród uczniów takie sprawności, jak empatia, umiejętność budowania pozytywnych relacji z innymi, gotowość do radzenia sobie z trudnościami i przeciwnościami. Drogą do dbałości o dobrostan uczennic i uczniów jest w pierwszej kolejności refleksja na temat tego, które aspekty procesu uczenia się – nauczania przyczyniają się do jego odczuwania, a które mogą stanowić barierę. Sprzyjają temu – przykładowo – działania pomagające uczniom w rozumieniu własnych emocji, pozytywne podejście do błędu, zachęcanie do wytrwałości czy też do empatycznego postrzegania emocji odczuwanych przez koleżanki i kolegów z klasy. Kluczowa jest również praca nad radzeniem sobie ze stresem, równowaga między uczeniem się a innymi aktywnościami, a także – co ważne – poczucie dobrostanu nauczycielek i nauczycieli.