Języki obce

W nauczaniu języków obcych stosujemy podejście zadaniowe, zakładające pełną aktywizację uczestników zajęć. Dążymy do tego, aby proces uczenia się – nauczania nastawiony był na kreowanie atrakcyjnych i motywujących dla uczących się sytuacji edukacyjnych, w których świadomi są swojej podmiotowej roli w procesie przyswajania języka. Zadaniem lektora jest planowanie procesu dydaktycznego z uwzględnieniem indywidualnych celów każdego z uczących się, tworzenie klimatu sprzyjającego uczeniu się, ewaluacja efektów, a także dostarczanie odpowiednich materiałów oraz narzędzi, które pozwalają skutecznie wykonywać stawiane przed uczącymi się zadania.