Szkolenia

Zapraszamy na szkolenia nauczycielskie do EduNowej! Organizujemy szkolenia otwarte w naszej siedzibie i w innych lokalizacjach, a także szkolenia rad pedagogicznych w całej Polsce. Nasze szkolenia prowadzimy są w następujących formułach:

  • formuła seminaryjna, stacjonarna (3-4 godz. dydaktyczne)
  • webinaria online (1,5-2 godz. dydaktyczne)
  • warsztaty online (3-4 godz. dydaktyczne)
  • jednodniowe warsztaty stacjonarne (6-8 godz. dydaktycznych)
  • warsztaty stacjonarne z poszerzoną częścią praktyczną (2 dni szkoleniowe, po 6 godz. dydaktycznych)

W przypadku szkoleń rad pedagogicznych dostosowujemy czas i cele szkolenia do indywidualnych potrzeb grupy.

Organizacja nauczania zdalnego i/lub hybrydowego

Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do świadomego prowadzenia procesu uczenia się – nauczania w środowisku zdalnym. Omawiane są takie aspekty zdalnej pracy jak: planowanie pracy, dobór metod i narzędzi, wyszukiwanie i opracowywanie materiałów edukacyjnych dla uczniów, ocenianie samodzielnej pracy uczniów, organizowanie współpracy nauczycieli, dokumentowanie, prawo autorskie online.

Nasze ulubione narzędzia TIK w zdalnym, hybrydowym lub stacjonarnym nauczaniu

Szkolenie przygotowuje nauczycieli do swobodnego wykorzystywania takich narzędzi TIK, jak Genially, Wakelet, Mentimeter, FlipGrid oraz innych – zgodnie z wcześniej zebranymi sugestiami Uczestników.
 

Innowacja pedagogiczna w praktyce

Innowacje pedagogiczne są jednym z narzędzi kształtowania postaw przedsiębiorczości i kreatywności wśród uczniów. Z reguły uatrakcyjniają też zajęcia szkolne. Szkolenie opisuje, jak skutecznie wprowadzać w życie innowacje programowe, metodyczne czy organizyjne, ukazując też przykłady dobrych praktyk w tym zakresie.

Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej

Szkolenie zapoznaje uczestników z koncepcją rozwijania kompetencji kluczowych już od początku nauki szkolnej w kontekście idei Long Life Learning (LLL – uczenia się przez całe życie). Omawiane są kolejno wszystkie kluczowe kompetencje, zgodnie z zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. Szczególna uwaga poświęcona jest metodom dydaktycznym i formom pracy, które sprzyjają rozwijaniu kompetencji kluczowych wśród uczniów, a także problematyce zapewnienia podmiotowości ucznia w procesie uczenia się – nauczania. Prezentowane są też sytuacje edukacyjne umożliwiające praktyczne wykorzystywanie umiejętności kształtowanych w szkole oraz integrowanie nowej wiedzy i umiejętności z tymi, które uczniowie nabyli już wcześniej.

Jak uczyć, żeby nauczyć? – indywidualne podejście

Szkolenie porządkuje wiedzę Uczestników na temat aspektów prawnych indywidualizacji nauczania w grupie klasowej, dostarcza narzędzi do obserwacji uczniów, a przede wszystkim – kształtuje umiejętność stosowania metod dydaktycznych i form pracy sprzyjających indywidualizacji procesu uczenia się – nauczania. Szkolenie zachęca  do refleksji na temat roli nauczyciela w nowoczesnej szkole  oraz poszukiwania rozwiązań dydaktycznych sprzyjających aktywności uczniów.

Projekt edukacyjny – spowszedniały czy nieznany?

Szkolenie ma na celu odświeżenie i uporządkowanie wiedzy uczestników na temat zasad realizacji projektów edukacyjnych, a także poszerzenie ich praktycznych umiejętności związanych z organizacją pracy tą metodą. Podczas zajęć omawiane są m.in. etapy pracy projektowej, zadania nauczyciela realizującego projekty z uczniami, sposoby oceniania działań projektowych oraz różnice w realizacji projektów interdyscyplinarnych i projektów przedmiotowych. Ważnym efektem szkolenia jest zwiększenie motywacji i gotowości uczestników do szerokiego wykorzystywania tej metody w codziennej praktyce szkolnej.

Oswoić technologie

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z rolą technologii informacyjno-komunikacyjnych, a w szczególności urządzeń mobilnych (tabletów, smartfonów), w procesie uczenia się – nauczania. Prezentowane są m.in. wybrane programy i aplikacje użyteczne w prowadzeniu zajęć przedmiotowych, a także – wskazywane konkretne sytuacje edukacyjne, w których warto wykorzystać poznawane narzędzia. Szkolenie pozwala przezwyciężyć obawy związane z wprowadzaniem elementów TIK do codziennej praktyki szkolnej.

 

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w praktyce

 Podczas szkolenia omawiane są aspekty prawne pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole oraz różne sposoby jej organizacji. Poruszane są również kwestie dotyczące praktycznych rozwiązań udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Praktyczne metody pracy z uczniem zdolnym jako uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 
Szkolenie przedstawia przede wszystkim metody i formy pracy dydaktycznej z uczniem zdolnym, które zbierają doświadczenia wielu nauczycieli różnych typów szkół. Ukazuje także ramy prawne oraz przykłady rozwiązań organizacyjnych, jakie może przyjąć szkoła.

Innowacyjne metody i narzędzia w pracy nauczyciela

WebQuest, odwrócona klasa, klasowy blog bez tajemnic? Jak najbardziej! Podczas szkolenia omawiane są nowatorskie, aktywizujące metody dydaktyczne, a także narzędzia pozwalające tworzyć materiały dydaktyczne w takich formach jak, np. chmury wyrazów, historyjki obrazkowe, blogi czy quizy online. Szkolenie zachęca do poszukiwania rozwiązań dydaktycznych, które motywują uczniów do aktywności, wyposażając równocześnie nauczycieli w umiejętność projektowania nowatorskich, dynamicznych i atrakcyjnych zajęć lekcyjnych.

Ocenianie kształtujące w trzech krokach metodą warsztatową

Ocenianie kształtujące – warsztaty pomagające zdobić praktyczne umiejętności związane ze stosowaniem OK w praktyce szkolnej. W programie m.in. geneza oceniania kształtującego, wprowadzenie do praktyki określania celu i kryteriów sukcesu w języku ucznia oraz informacja zwrotna. Dodatkowo jako follow up – wsparcie doradcze dyrektora i rady pedagogicznej we wprowadzaniu oceniania kształtującego w szkole.
 

Praca zespołowa nauczycieli

Szkolenie ukazuje sposób organizacji pracy członków rady pedagogicznej tak, aby tworzyć w szkole zespoły projektowe z liderami jako osobami korodującymi ich pracę. Podejmowana jest także kwestia delegowania uprawnień przez dyrektora szkoły, przekazywane są praktyczne wskazówki dotyczące bieżącej pracy takich zespołów, dokumentowania efektów oraz form wzajemnej komunikacji.

O motywacji do nauki – czyli o uczniu w centrum uwagi nauczyciela

Szkolenie porusza kluczowy dla procesu uczenia się – nauczania problem uczniowskiej motywacji do nauki. Czerpiąc m.in. z takich koncepcji i trendów dydaktycznych, jak konstruktywizm, konektywizm czy neurodydaktyka, przedstawia koncepcję procesu dydaktycznego nastawionego na uczniowską aktywność oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej. W drugiej części szkolenia prezentowane są metody i formy pracy (w tym wybrane narzędzia TIK) sprzyjające takiemu podejściu.

Uczeń cudzoziemski lub powracający z zagranicy w polskiej szkole – jak pomóc w integracji i rozwijaniu sprawności uczenia się w języku polskim?

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się zarówno z aktami prawnymi regulującymi sytuację uczniów przybywających do Polski lub powracających z zagranicy, jak i sposobami ułatwiającymi ich integrację i pokonywanie ewentualnych trudności szkolnych. Podejmowana jest również tematyka różnic kulturowych, ze szczególnym uwzględnieniem krajów, z których w większości pochodzą przybywający uczniowie oraz typowych trudności językowych, z którymi się borykają. Szkolenie wzbogaca warsztat pracy uczestniczących nauczycieli o praktyczne, sprawdzone rozwiązania pozwalające wesprzeć dzieci z doświadczeniem migracji w osiągnięciu sukcesu w nowej dla nich rzeczywistości szkolnej.

Wypalenie zawodowe – czy musi mnie dotknąć?

Szkolenie służy zapoznaniu uczestników ze zjawiskiem wypalenia zawodowego. Prezentowane są czynniki sprzyjające wypaleniu, jego objawy, a także –  propozycje działań (indywidualnych oraz ze strony organizacji), pozwalających uchronić siebie i współpracowników przed jego oddziaływaniem. W wersji warsztatowej, uczestnicy mają okazję w praktyce przećwiczyć wybrane metody przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Dwujęzyczność – dlaczego tak istotna?

Podczas szkolenia prezentowane są wyniki najnowszych badań dotyczących korzyści z dwujęzyczności. Opisane są także możliwe strategie pracy nad dwujęzycznością w szkole i w domu, formy działań służące wspieraniu dwujęzyczności, a także propozycje współpracy i zachęcania rodziców, aby dbali o dwujęzyczność swych pociech. Ze względu na specyficzną tematykę szkolenia – proponujemy je tylko w wersji seminaryjnej.

W szkole, w domu, na ulicy – techniki skutecznej komunikacji dla nauczycieli

Podczas szkolenia uczestnicy poszerzą umiejętności z zakresu efektywnej komunikacji w sytuacjach zawodowych, jak i w życiu codziennym. Wskazane zostaną sposoby pokonywania pojawiających się barier komunikacyjnych, techniki radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych, metody rozwiązywania konfliktów. Udział w szkoleniu pomoże uczestnikom unikać często popełnianych błędów w komunikacji, wzmacniając przy tym sprawność wykorzystywania efektywnych wzorców komunikacyjnych, zarówno w relacjach z rodzicami, innymi nauczycielami, uczniami, jak i w kontaktach osobistych.

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w mojej szkole

Szkolenie służy weryfikacji poprawności realizacji przez szkołę zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, w kontekście nowych uregulowań prawnych wprowadzonych wraz ze zmianą ustroju szkolnego. Prezentowane są zasady organizacji Wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, a także formy jego właściwej realizacji. Uczestnicy mają też okazję zapoznać się z wybranymi, ogólnodostępnymi (bezpłatnymi) materiałami i narzędziami użytecznymi w pracy doradczej. Szkolenie skierowane jest do dyrektorów i wicedyrektorów szkół, szkolnych doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących zadania doradcy zawodowego.