Dla dyrektora

Prowadzimy audyty wspierające dyrektora szkoły, w tym przygotowujące do kontroli oraz ewaluacji zewnętrznych.

  • Weryfikacja poprawności dokumentacji szkolnej
  • Przygotowania do ewaluacji zewnętrznej
  • Analiza SWOT – mocne i słabe strony szkoły wraz z rekomendacjami jej dalszego rozwoju

Oferujemy konsultacje w zakresie całości dokumentacji szkolnej lub jej fragmentów wskazanych przez Zamawiającego. Świadczymy usługi doradcze przy tworzeniu nowych dokumentów lub aktualizacji już istniejących, jak np. statuty, regulaminy wewnętrzne, plany profilaktyczno-wychowawcze, plany i sprawozdania z nadzoru pedagogicznego i inne.

Proponujemy wsparcie dla dyrektora w zarządzaniu placówką poprzez cele:

  • Wyodrębnienie najistotniejszych obszarów wymagających poprawy lub zmiany
  • Sformułowanie celów strategicznych i operacyjnych (zgodnie z metodologią SMART)
  • Opracowanie listy pytań kluczowych dla rady pedagogicznej – pomoc w merytorycznym przygotowaniu planu posiedzenia rady pedagogicznej
  • Weryfikacja spójności planów, realizowanych działań oraz dokumentacji.